Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Oficiální název

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb

Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Středočeský kraj
Základní účel zřízení: Příspěvová organizace
Hlavní činnost: Poskytování pobytových sociálních služeb pro zdravotněpostižené

Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Kontaktní spojení

 • Kontaktní poštovní adresa: Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice
 • Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 14:30
Úterý 8:00 14:30
Středa 8:00 14:30
Čtvrtek 8:00 14:30
Pátek 8:00 14:30
 
 • Telefonní čísla: Pevná linka: 313599219
 • Adresa internetové stránky: www.domovjesenice.cz
 • Adresa podatelny
Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb
270 33 Jesenice
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické
podobě: USB flash disk
 • Elektronická adresa podatelny
Elektronická podatelna: info@domovjesenice.cz

Další elektronické adresy:
 • Datová schránka
q5vkian

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51-5421270247/0100

IČO

71209867

Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@domovjesenice.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): q5vkian
Podání písemně na adresu sídla organizace
Poštou: Domov Krajánek, Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Ing. Petr Sunkovský
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí Ing. Petr Sunkovský, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací Alena Dondová, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Předpisy

 • Nejdůležitější používané předpisy
  • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Vydané právní předpisy

Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad za poskytování informací
Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Licenční smlouvy

Výhradní licence
V současné době Domov Krajánek neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.
 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.
top