Ochrana oznamovatelů

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice, IČO: 71209867 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parla mentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících po rušení práva Unie (dále jen "směrnice o ochraně oznamovatele"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie. 

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele 

Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:

 1. zadávání veřejných zakázek 
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu 
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy 
 4. bezpečnost dopravy 
 5. ochrana životního prostředí 
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost 
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
 8. veřejné zdraví 
 9. ochrana spotřebitele 
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů 
 11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie 
 12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob
 
 • Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Domovem Krajánek ve smluvním nebo to mu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o pro ti právním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem. 
 • Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty. 
 • Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení. 
 • Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem. 
 • Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování. 
 • Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Oznámení 

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které má charakteristiky zmíněné v zákonu č. 171/2023 Sb. 

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí: 

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, 
 2. služba, 
 3. samostatná výdělečná činnost, 
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, 
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, 
 6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, 
 7. správa svěřenského fondu, 
 8. dobrovolnická činnost, 
 9. odborná praxe, stáž, nebo 
 10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění. 
Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost. 

Obsah oznámení 

Obsahem oznámení je zejména: 

 1. datum podání oznámení 
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele 
 3. oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti) 
 4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa 
 5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení 
Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení. 

Způsob podání oznámení 

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně) v budově kanceláří Domova Krajánku na adrese Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže  uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu). 
 2. písemně na podatelně Domov Krajánek, Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice. Takto po dané oznámení musí být v zalepené obálce, která  musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT".
 3. telefonicky na telefonní lince: 313599219, provozní doba telefonní linky: pondělí až pátek 8:00 až 15:00. Veškeré telefonní hovory jsou nahrávány a oznamovatel si je této skutečnosti vědom a s tímto souhlasí. 
 4. elektronicky na e‑mailové adrese info@domovjesenice.cz

Příslušné osoby 

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách je stanoveno více příslušných osob, které přijímají oznámení v následujícím pořadí: 
 1. Ing. Petr Sunkovský 
 2. Alena Dondová
top